Ikona słuchawek (UI)
89 533 30 10

Produkty

Zamów do 12:00 - wyślemy tego samego dnia (pon-pt)

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin w formie PDF dostępny na:


regulamin sklepu


 wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

§1 Postanowienia wstępne

Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym („Sklep internetowy”) dostępny pod adresem www.jasam.eu prowadzonym przez JASAM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 66, numer telefonu +48 723 999 610, mail : info@jasam.eu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018598 o kapitale zakładowym 2 596 500,00 zł. NIP: 7392889548, REGON: 510676760, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – JASAM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 66, numer telefonu +48 723 999 610, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018598 o kapitale zakładowym 2 596 500,00 zł, NIP: 7392889548, REGON: 510676760.

3. Kupujący – osoba (użytkownik) składająca zamówienie za pomocą Sklepu internetowego. Kupującymi mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.jasam.eu

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetową typu:

Internet Explorer w wersji 8.0

Mozilla Firefox w wersji 10

Google Chrome w wersji 15

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies,

d) zainstalowany program FlashPlayer.

§4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Każdy Kupujący składający zamówienie w Sklepie internetowym jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim zasad.

4. Kupujący składając zamówienie w Sklepie Internetowym potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje Regulamin w jego obowiązującej formie, oraz zgadza się na przesłanie paragonu/faktury w formie elektronicznej, z możliwością prośby o dosłanie wersji papierowej dokumentu na prośbę Kupującego.

5. Aktualne ceny produktów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy towaru do Kupującego.

6. Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym „promocja!”. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów Sprzedawca informuje pocztą elektroniczną niezwłocznie o tym Kupującego, podając jednocześnie aktualną cenę towaru oraz informuje o możliwości rezygnacji z zamówienia. JASAM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych produktów przez kupujących, w szczególności w wypadku oferowania takich produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na stronie Sklepu internetowego.

7. Za pośrednictwem Sklepu internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa produktów. JASAM sp. z o.o. może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość produktów. Możliwość realizacji zamówienia uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych w całej sieci JASAM sp. z o.o. W sytuacji, gdy stan magazynowy nie pozwala na realizację zamówienia, klient jest niezwłocznie o tym poinformowany.

8. Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu. Nie zmienia to jednak ich właściwości.

9. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

§5 Zamówienia

1. Zamówienia produktów w Sklepie internetowym dokonuje się za pośrednictwem Internetu przez stronę www.jasam.eu przy użyciu formularza zamówienia. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym. Produkt zależnie od dostępności jest przygotowywany do wysyłki. Etap wysyłki przebiega zgodnie z zasadami określonymi w warunkach dostawy. JASAM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji wynikający z czynnika zewnętrznego, jakim jest firma kurierska.

2. Zamówienie może zostać złożone jedynie w przypadku podania przez Kupującego adresu email.

3. Aby dokonać zamówienia należy w szczególności wejść na stronę internetową www.jasam.eu oraz wybrać/zaznaczyć towar do koszyka wybierając opcję „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do sekcji „Zamawiam”. Istnieją dwie opcje zamówienia:

a) zamówienie bez zakładania konta użytkownika przez Kupującego,

b) zamówienie z założeniem konta użytkownika przez Kupującego w serwisie Sklepu internetowego.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Wysłanie zamówienia oznacza chęć zawarcia z JASAM sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie umowy sprzedaży.

5. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Kupującego oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikacji prawdziwości podanych danych.

6. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

7. Wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę, Strony zawierają umowę sprzedaży. Dokonanie zakupu określonego towaru wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.

8. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Kupującemu przysługuje wówczas prawo rezygnacji z całości zamówienia lub z jego części. Kupujący może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą e-mailową).

9. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Kupującego, wysyłane każdorazowo przez Sprzedawcę w wersji elektronicznej lub oryginał fiskalny w przypadku zgłoszenia prośby o wersję tradycyjną. W przypadku wyboru przez Kupującego faktury VAT wymagane jest zaznaczenie tej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnym danych Kupującego wraz z numerem NIP.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje o zdolności do czynności prawnych lub z innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie.

11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia Kupującego lub je anulować z powodu braku zamówionego towaru w magazynie. O wstrzymaniu lub anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany na podany adres e-mail lub telefonicznie.

12. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed wstrzymaniem realizacji zamówienia skontaktować się z Kupującym celem wyjaśnienia przyczyn anulowania lub wstrzymania realizacji zamówienia.

§6 Sposoby płatności

1. Kupujący ma możliwość skorzystania z następujących metod płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy,

b) płatnością w systemie,

c) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

d) płatność w kasie Sprzedawcy przy ul. Piłsudskiego 66 w Olsztynie w przypadku dokonania wyboru odbioru osobistego,

e) płatność gotówką przy odbiorze towaru w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

2. Do czasu zapłaty całej należności towar stanowi własność Sprzedawcy.

3. Dokładniejsze informacje co do terminu realizacji są dostępne na stronie www.jasam.eu w zakładce: Sposoby płatności.

4.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.

§7 Termin realizacji zamówienia i koszt dostawy

1. Określenie czasu realizacji zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę i następuje przy potwierdzeniu zamówienia.

2. Dokładniejsze informacje co do terminu realizacji są dostępne na stronie www.jasam.eu przy zamawianym towarze w adnotacji: Sprawdź czas i koszt wysyłki.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów magazynowych lub zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu płatności (płatność przed wysyłką, płatność przy odbiorze) oraz od rodzaju dostawy (kurier, paczkomaty, odbiór własny). Dokładniejsze informacje co do kosztu dostawy są dostępne na stronie: www.jasam.eu przy zamawianym towarze w adnotacji: Sprawdź czas i koszt wysyłki.

6. W przypadku zamówień w których forma zapłaty nie jest formą gotówką lub pobraniem (np. Karta płatnicza, przelew, blik etc.) zamówienie realizowane będzie gdy operator płatności potwierdzi że płatność została opłacona.

§8 Odbiór towaru/ dostawa

1. Sposób dostawy Kupujący wybiera w formularzu zamówienia. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) dostarczenie produktów przez firmę kurierską („kurier”)

b) dostarczenie produktów do paczkomatu,

c) odbiór produktów w siedzibie Sprzedawcy („odbiór własny”).

2. Przy wyborze opcji „Odbiór własny” Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego towaru w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego potwierdzenia gotowości towaru do wydania, w godzinach otwarcia Sprzedawcy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00. Towar zostanie wydany tylko Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu Sprzedawcy upoważnienia faxem, drogą e-mailową lub osobiście). Odbiór towaru zostanie potwierdzony na dokumencie wydania magazynowego.

3. Jeżeli Kupujący nie odbierze zakupionego towaru w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia gotowości towaru do wydania, zamówienie zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Kupującemu w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. Kupujący zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

4. Sprzedawca wysyła zakupione przez Kupującego towary wraz z dowodem sprzedaży w formie elektronicznej lub tradycyjnej (na prośbę Klienta) wybranym przez Kupującego, na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych adresowych Kupującego.

5. Kupujący ponosi koszt transportu towaru określone na stronie www.jasam.eu przy zamawianym towarze w adnotacji: Sprawdź czas i koszt wysyłki.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej („Kurier”), Kupujący ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, czy przesyłka jest nieuszkodzona i kompletna. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej niekompletności należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie możliwie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą e-mail, faksu, telefonu lub innych danych dostępnych na stronie internetowej www.jasam.eu. Protokół szkody musi być sporządzony w dniu dostawy przesyłki.

7. W obecności pracownika firmy kurierskiej Kupujący powinien:

a) sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki,

b) rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletność zawartości,

c) jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niekompletność należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

8. W protokole szkody należy odnotować:

a) informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra, dół”, taśma klejąca lub firmowa),

b) informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),

c) informacje o brakach oraz uszkodzeniach – wskazać, które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone.

9. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax, email, poczta tradycyjna) do Sprzedawcy.

10. Za osobę wyłącznie upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wymienioną w formularzu zamówienia.

11. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności „za pobraniem” Kupujący wraz z przyjęciem towaru zobowiązany jest do uiszczenia ceny towaru oraz opłaty za przesyłkę.

12. Kupujący ponosi dodatkowe koszty dostarczenia towaru powstałe z jego winy.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę (JASAM sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 66, 10-900 Olsztyn, www.jasam@jasam.eu tel. +48 723 999 610) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (załącznik nr 1 do Regulaminu) dołączony jest do przesyłki, jednakże skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, by Kupujący wysłał do Sprzedającego informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Po odstąpieniu od umowy Kupujący ma obowiązek dokonania zwrotu towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, poprzez dostarczenie go na własny koszt do magazynu Sprzedawcy. W przypadku zakupu potwierdzonego paragonem fiskalnym należy wraz ze zwracanym towarem dokonać zwrotu oryginalnego paragonu, jeżeli był on dostarczony w formie drukowanej do paczki.

4. Zalecane jest, aby zwracany towar posiadał niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, był kompletny, w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu i nie nosił śladów użytkowania. Kupujący powinien zadbać o zabezpieczenie zwracanego towaru na czas transportu.

5. Wystawienie korekty dokumentu sprzedaży i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu przez Sprzedawcę stanu technicznego i kompletności zwracanego towaru.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dostarczenia zwracanego towaru lub odstąpienia od umowy jeżeli nastąpi przed realizacją zamówienia. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JASAM sp. z o.o., Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Kupujący obowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz (na adres: ul. Piłsudskiego 66, 10-900 Olsztyn) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz została odesłana przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§10 Gwarancja, niezgodność towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego oraz w przypadku Kupujących będących Konsumentami oraz przedsiębiorcami na prawach konsumenta za niezgodność towaru z umową w zakresie określonym w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Celem skorzystania z przedmiotowych uprawnień Kupujący powinien zastosować się do postanowień z §11 Regulaminu.

2. Na towary dostępne w Sklepie ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kart gwarancyjnych. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący powinien udać się z zakupionym towarem do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta. Adresy Autoryzowanych Punktów Serwisowych zamieszczone są w karcie gwarancyjnej zakupionego towaru lub są dostępne za pośrednictwem bezpłatnej infolinii. Numer infolinii umieszczony jest na karcie gwarancyjnej zakupionego towaru.

§11 Reklamacje

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady Kupujący winien dostarczyć towar wraz z kopią dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) do siedziby Sprzedawcy przy ul. Piłsudskiego 66 w Olsztynie osobiście lub przesłać towar w oryginalnym opakowaniu, należycie zabezpieczony na czas transportu wraz z opisem wady na adres Sprzedawcy.

2. Opis wady, o którym mowa w ust. 1, powinien być bardzo dokładny i powinien wskazywać co najmniej: opis wady, opis uszkodzeń, przytoczenie okoliczności wykrycia wady, opis występowania usterki, termin, w który wada/usterka została zauważona przez Kupującego.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich wpłynięcia.

§12 Reklamacje konsumenckie

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady Kupujący będący Konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta winien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem e-mail: info@jasam.eu wraz z kopią dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Zgłoszenie wady, o którym mowa w ust. 1, powinien być bardzo dokładny i powinien wskazywać co najmniej: opis wady, opis uszkodzeń, przytoczenie okoliczności wykrycia wady, opis występowania usterki, termin, w który wada/usterka została zauważona przez Kupującego.

3. Sprzedawca ma obowiązek odebrania towaru od Kupującego na własny koszt.

4. Sprzedawca ponosi koszty demontażu oraz ponownego montażu towaru, jeżeli został on zamontowany przez Kupującego przed wykryciem wady.

5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich wpłynięcia.

§13 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i teleadresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący powinien kierować na adres: itjasam@gmail.com z dopiskiem „Dane osobowe”.

9. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i stanowią integralną część Regulaminu.

§14 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Całą odpowiedzialność za działanie sklepu www.jasam.eu ponosi jego wyłączny właściciel:

JASAM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn.

2. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: JASAM sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn z dopiskiem „Działanie Sklepu internetowego”.

§15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.jasam.eu dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji treści Regulaminu zawierającego zmianę na stronie www.jasam.eu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz ich modyfikacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 1