Ikona słuchawek (UI)
89 533 30 10

Produkty

Zamów do 12:00 - wyślemy tego samego dnia (pon-pt)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest JASAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy alei Piłsudskiego 66, tel. 89 767 79 70, info@jasam.eu.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 3. a) podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy, w tym: sprzedaż towarów lub

usług, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, a także bieżący kontakt z klientem w powyższym zakresie.

 1. b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na JASAM Sp. z o.o., a w szczególności: wystawianie

i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

 1. c) dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JASAM Sp. z o.o.: marketing bezpośredni produktów i usług JASAM Sp. z o.o., wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to warunek konieczny zawarcia umowy, wystawienia dokumentu księgowego, czy też rozpatrzenia reklamacji.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze w tym prawne lub audytowe.
 3. Dane osobowe JASAM Sp. z o.o. przetwarza przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowuje on dane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. W celach opisanych w pkt. 2, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, JASAM Sp. z o.o. będzie dokonywać profilowania danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 5. Osoby, których dane są przetwarzane przez JASAM Sp. z o.o. są uprawione do dostępu do treści swoich danych oraz mają prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Osoby których dane przetwarzane są przez JASAM Sp. z o.o. mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.