Karta Rabatowa

 Aktualne promocje Wydarzenia i nowości Remont Malowanie Budowa Elektronarzędzia Wyposażenie domu Ogród

 

Regulamin karty rabatowej w Jasam sp.zo.o

1.Organizatorem programu “Karta Rabatowa JASAM “, jest Jasam sp.zo.o z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 66 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Olsztynie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018598 zwana dalej Organizatorem

2.Uczestnikami programu zwanymi dalej klientem mogą być wyłącznie osoby fizyczne które ukończyły 18 lat oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wpisane do właściwych rejestrów.
3. Warunkiem uczestnictwa w programie i otrzymania karty rabatowej jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sklepie lub na stronie internetowej www.jasam.eu oraz jego przekazanie sprzedawcy.

Formularz uczestnictwa zawiera w szczególności :

Imię, Nazwisko, Telefon, Mail, Adres zamieszkania, kod, Miasto.
Akceptację niniejszego regulaminu
Wskazanie jakie produkty i informacje interesują klienta najbardziej
– Aktualne promocje
– Wydarzenia i nowości ze sklepów Jasam
– Remont
– Malowanie
– Budowa
– Elektronarzędzia
– Wyposażenie domu
– Ogród
Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystywanie ich w celach marketingowych.

4.Karta jest ważna do końca roku kalendarzowego w którym została wydana i jej ważność będzie automatycznie przedłużana na kolejny rok do czasu zakończenia obowiązywania programu lub rezygnacji klienta z uczestnictwa w programie. Organizator może w każdym czasie wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania kart rabatowych poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.jasam.eu. Klient może każdym czasie zrezygnować z członkostwa w programie zawiadamiając o tym fakcie organizatora w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Rezygnacja nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat.
5.Karta wydawana jest w wyłącznie w formie elektronicznej wysyłana klientowi drogą mailową lub za pomoca specjalnie dedykowanej aplikacji.
6. Karta upoważnia klienta do otrzymania 5% rabatu od ceny brutto na cały asortyment sklepów stacjonarnych Jasam z wyłączeniem zamówień hurtowych i zamówień indywidualnych oraz towaru objętego akcją promocyjną lub wyprzedażową.
7. Warunkiem skorzystania z rabatu jest okazanie karty pracownikowi sklepu Jasam bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Karta może być okazana na urządzeniu elektronicznym w szczególności takim jak np. telefon komórkowy bądź w formie wydrukowanej z podaniem numeru karty. Posiadacz karty rabatowej na prośbę pracownika sklepu zobowiązany jest do potwierdzenia swoich uprawnień związanych z posiadaniem karty za pomocą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość takiego jak np. prawo jazdy , legitymacja studencka itp.
8.Prawo do trzymania rabatu służy wyłącznie osobie fizycznej zarejestrowanej w systemie kart rabatowych
9.Podpisując formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od Jasam sp.zo.o w Olsztynie oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Jasam sp.zo.o z siedzibą w Olsztynie ul. Piłsudskiego 66 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018598 10.Posiadacz karty rabatowej może w każdym czasie wycofać powyższe zgody lub jedną z nich. W takiej sytuacji organizator w terminie 7 dni anuluje ważność karty rabatowej.
11.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez posiadaczy karty rabatowej jest Jasam sp z..o.o z siedzibą w Olsztynie. Klient ma prawo w każdym czasie do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku usunięcia danych osobowych klienta organizator w terminie 7 dni anuluje ważność karty rabatowej.
12.Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany mogą obejmować w szczególności modyfikację, rozszerzenie lub ograniczenie uprawnień klienta wynikających z posiadania karty rabatowej. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.jasam.eu. Zmianę regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia publikacji nie zrezygnuje z posiadania karty rabatowej.
13.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
14. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.11.2017r.